Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

ЕКОПЛОД ОРГАНИК ЕООД

Член 1 Обхват / Приложение

1.1 Тези условия и положения се прилагат от Екоплод Органик ЕООД.

1.2 Тези условия и положения се отнасят за всички оферти и договори с Екоплод Органик ЕООД

1.3 Отклонение от договорените условия и положения са възможни единствено след допълнително споразумение в писмена форма.

1.4 В случай на противоречие между настоящите условия и положения и допълнтелно уговорените в писмена форма условия, последните имат предимство пред общите.

 

Член 2 Оферти и поръчки

2.1 Всички оферти и поръчки са необвързващи, докато не бъдат потвърдени от Екоплод Органик ЕООД в писмена форма.

2.2 Всяка информация, предадена в устна форма или по телефона е обвързваща само ако е потвърдена от Екоплод Органик ЕООД в писмена форма.

2.3 За да бъде поръчката от Купувача обвързваща за Екоплод Органик ЕООД, тя трябва да бъде писмено потвърдена от Екоплод Органик ЕООД. Въпреки това Купувачът е действително обвързан с отправени към Екоплод Органик ЕООД устни поръчки. За писмени потвърждения ще се смятат потвърждения по факса и електронната поща, като възможните начини не се свеждат само до изброените тук. При липса на реакция от страна на Купувача в рамките на 3 работни дни след изпращенето на факса или електронната поща, уговорените условия, включително настоящите Общи Условия за Продажби и Доставки, ще се считат за приети от Купувача. Без никакво предубеждение към изброеното по-горе, Екоплод Органик ЕООД е в правото си да докаже възникването на договор по друг начин.

 

Член 3 Поръчки и процес на експедиция на стоки

3.1 Всяка отделна доставка се изпълнява само след изпращане на поръчка от Купувача и след съответното потвърждение на поръчката от страна на Екоплод Органик ЕООД.

3.2 Купувачът е длъжен да уведоми Екоплод Органик ЕООД по факс или електронна поща с попълнена бланка. Детайлите за попълване и потвърждаване на Заявката са изброени в края на самия документ. Всяка липсваща информация може да доведе до неизпълнение на доставката освен ако не бъде осигурена навреме.

3.3 Купувачът е длъжен да уведоми Екоплод Органик ЕООД за параметрите на продуктите, подготвяни за експедиция, най-малко 2 (два) работни дни преди датата на товарене.

3.4 Екоплод Органик ЕООД е длъжен да потвърди в писмена форма, че приема да извърши доставката не по-късно от 12:00 на деня, следващ деня на получаване на Поръчката. В случай че този ден е неработен, потвърждението ще се извърши на първия следващ работен ден.

3.5 Поръчката се счита за влязла в сила и става обвързващ документ за Купувача и Екоплод Органик ЕООД когато е налице писмено потвърждение от двете страни, изразено с полагането на печат и подпис. Екоплод- БГ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на доставки, които не са били писмено потвърдени.

 

Член 4 Цени и тарифи

4.1 Цената на продуктите и доставката им зависи от приложимите Incoterms 2000. Екоплод Органик ЕООД ще извършва доставките на база FCA франко превозвач в посоченото място и в съответствие с цените, посочени в офертата или ценовия лист, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.

4.2 Всички фактури ще бъдат плащани по нетна стойност, без каквито и да било удръжки и в рамките на периода, фиксиран във фактурата. Кредитният период е 30 дни след датата на фактурата-плащане на нетна стойност на фактурата, освен ако някоя от страните е изразила несъгласие в писмена форма. Удръжки като търговски отстъпки и др. влизат в сила единствено след като са съгласувани в писмен вид.

 

Член 5 Плащане

5.1 Всяко плащане ще бъде извършвано в раките на срока, посочен във фактурата, по нетна стойност и във съгласуваната форма без Клиентът да има право на каквато и да е отстъпка, която не е била изрично съгласувана в писмена форма и липсва приложен документ за компенсация.

5.2 Ако във фактурата не е посочено условие и период за плащане, Купувачът ще извърши плащане на покупната цена в рамките на 14 (четиринадесет) дни.

5.3 Плащането се счита за извършено, когато Екоплод Органик ЕООД може да разполага със сумата на плащане.

5.4 В случай на доставка или плащане на части, условията на плащане са валидни за всяка част от доставката.

5.5 Екоплод Органик ЕООД е в правото си да компенсира свои задължения към Купувача със задължения на Купувача към Екоплод Органик ЕООД.

5.6  При липса на пълно плащане по предишни доставки, Екоплод Органик ЕООД е в правото си да поиска плащане в брой, авансово плащане или да преустанови следващи доставки. Купувачът във всички случаи е длъжен да осигури при първо поискване всички документи, гарантиращи плащането на задълженията си към Екоплод Органик ЕООД, ако последният сметне това за необходимо.

 

Член 6 Доставка

6.1 Всички срокове за доставка са ориентировъчни.

6.2 Всички доставки ще се извършват при условие FCA в съответствие с Incoterms, версия 2000, освен ако изрично не е уговорено друго.

6.3 Превишаването на времето за доставка поради каквато и да е причина не дава право на Купувача да разтрогне Договора, да прекрати изпълнение на вече поето задължение към Екоплод Органик ЕООД, освен ако Купувачът не докаже намерение или съществена небрежност от страна на Екоплод Органик ЕООД.

6.4 Ако Купувачът не успее да изтегли заявената стока в договореното време, Екоплод Органик ЕООД има право без предварително да уведоми Купувача за неизпълнение на задължението, да начисли допълнителни разходи на Купувача.

6.5 В случай на забава в изпълнение на доставката от страна на Екоплод ОрганикЕООД, същият дължи неустойка в размер на 0.1 (нула един ) процент от стойността на доставяната стока за всеки ден закъснение, но не повече от 5% ( пет ) % от стойността на стоката.

6.6 В случай на забава от страна на Купувача да плати задължението си при договорените условия, същият дължи неустойка в размер на 0.1 (нула един ) процент от стойността на недоставената стока / неплатената чиста сума за всеки ден закъснение, но не повече от 25 ( двадесет и пет ) % от стойността на стоката / задължението.

6.7 Екоплод Органик ЕООД е изпълнил задължението си да достави продукта с неговото натоварване на транспортното средство на превозвача, посочен от Купувача. Товаренето на стоката се извършва от Екоплод Органик ЕООД в производствената му база в град Велико Търново. По време на товаренето се допуска присъствието на лице, упълномощено от Купувача да приеме стоката.

6.8 Доставката на стоката ще се извърши във времето, определено в Договора и/или Поръчката.

6.9 След натоварване и приемане на стоката, представителите на двете страни съставят Приемно- Предавателен протокол, съдържащ информация за вида, теглото, температурата, датата и мястото на доставка на стоката, както и данни за двамата представители. В случай, че Купувачът не изпрати представител, Протоколът се подписва от Екоплод Органик ЕООД и шофьора на транспортното средство.

6.10 Транспортирането на стоката се организира от Купувача. Транспортът / хладилният контейнер или камион / се осигурява от Купувача и е за негова сметка, освен когато е уговорено друго.

6.11 Транспортното средство / хладилният контейнер или камион / пристига с необходимия брой обменни европалети, отговарящи на стандарта. При недостиг на необходимия брой европалети, Купувачът поема разходи в размер на 10.00 евро ( десет) за всеки липсващ или несъответстващ палет.

6.12 Товаренето на стоката на транспортното средство се осигурява от Екоплод Органик ЕООД и е за негова сметка.

6.13 При условие, че Купувачът е направил поръчка, потвърдена от Екоплод Органик ЕООД и Купувачът не изтегли заявената стока и сделката не се състои, Купувачът заплаща на Екоплод Органик ЕООД неустойка в размер на 20 % ( двадесет ) от стойността на заявената, но незакупена стока.

6.14 В случай, че закъснението за изпълнение на определено задължение е повече от 30 ( тридесет ) дни, изправната страна може да прекрати Договора и анексите към него с едностранно писмено волеизявление. Прекратяването на Договора не лишава изправната страна от правото да име претенции за неустойки и компенсации.

6.15 При нарушение на условия, несвързани със срокове, неизправната страна по Договора дължи компенсации за всички щети и пропуснати ползи, които имат непосредствена причинно-следствена връзка с неизпълнените условия.

6.16 При закъснение на транспортното средство повече от 24 часа от обявената дата за товарене, Купувачът дължи 100.00 ( сто ) евро за всеки ден закъснение.

6.17 При прекратяване на Договора неизправната страна възстановява всички получени аванси със законната лихва върху сумите, калкулирана считано от деня на получаване до деня до пълното плащане.

6.18 Плащането на компенсации, неустойки и залози не освобождава неизправната страна от задълженията й по Договора, освен ако последният не бъде прекратен или нарушен по молба на изправната страна.

 

Член 7 Инспекция и рекламации

7.1 В случай, че в стоките, предмет на продажба, се открият дефекти, Купувачът е в правото си да:

  • изисква замяна на стоките ( в случай, че е възможно );
  • да бъде частично компенсиран или да прекрати договора, ако е действал добросъвестно и платил изцяло задълженията си, фиксирани в Договора и по силата на Закона

7.2 Претенции относно количеството на стоката, липса на единична опаковка, на дървен транспортен амбалаж ( европалети – 80 см х 120 см ), както за неговото качество и цялост, се предявяват в момента на прехвърлянето на стоките

7.3 Рекламации относно качеството на продуктите след разтоварване от клиента, се правят в писмена форма чрез добросъвестно попълване и изпращане на писмена Рекламация, осигурена от Екоплод Органик ЕООД, която е неразделна част от Общите условия, в следните срокове:

  • за видими дефекти, които не се дължат на транспортиране – при разтоварване на стоките
  • за неправилно етикетиране и физически дефекти -в рамките на 5 ( пет ) работни дни след разтоварване на стоките
  • за скрити дефекти – в рамките на 4 ( четири ) работни седмици от получаване на продуктите.

7.4 Купувачът е длъжен да инспектира получената стока за скрити дефекти в рамките на установения срок от нейното получаване и да уведоми Екоплод Органик ЕООД за дефектите, за които той не е бил наясно и не е могъл да открие при получаването й.

7.5 Екоплод Органик ЕООД, след като удостовери основателността на рекламацията, пристъпва към замяна на стоката или прави отбив на цената.

7.6 Рекламацията може да бъде квалифицирана като недостатъчно основателна и поради това отхвърлена, ако гореизброените условия Екоплод Органик ЕООД счита за основателни и разглежда онези рекламации, които са предявени в рамките на минималния срок на годност на продукта и той е съхраняван по описания начин.

7.7 Рекламации, в следствие на дефекти, невидими при доставката, се предявявят в писмена форма 24 часа след откриването им. Екоплод Органик ЕООД счита за основателни и разглежда онези рекламации, който се предявени в рамките на минималният срок на годност на продукта и той е съхраняван по описаният начин.

7.8 Рекламации, подадени след посочените по-горе, срокове няма да бъдат разглеждани

7.9 Екоплод Органик ЕООД разглежда рекламации при условие, че естеството и/или състава на продукта не е бил променен след доставката, стоките не са били частично или изцяло увредени и не са били препакетирани

7.10 Рекламациите се разглеждат при условие, че стоките са запазени за Екоплод Органик ЕООД в съответствие с инструкциите дадени от Екоплод Органик ЕООД и посочени на етикета на стоката.

 

Член 8 Форс Мажор

8.1 Форс мажорните обстоятелства дават право на Екоплод Органик ЕООД, след уведомяване на Купувача в писмена форма да прекрати изпълнението на Договора.

8.2 Форс мажорът включва всяко обстоятелство или събитие, което не е деяние на Екоплод Органик ЕООД, в резултат на което изпълнението на дадено задължение не би могло по силата на разума да се изисква от Екоплод Органик ЕООД, а също така и в съответната степен, като : лоша реколта; разрушения или прекъсване на действия от каквото и да е естество; стачки; правителствени действия по време на война или други крайни действия; мораториум върху плащанията от страна на компетентен държавен орган, без значение на причината; закъснели или късни доставки на един или няколко доставчика; пречки в транспорта от всякакво естество, в резултат на които транспортът до Екоплод Органик ЕООД и/или от Екоплод Органик ЕООД до Купувача е затруднен или възпрепятстван; пожари и непреодолими проблеми с транспортните средства.

8.3 Лоша реколта означава частично или пълно унищожение на реколтата на суровини и спомагателни материали, изисквани от Екоплод Органик ЕООД, в резултат на което Екоплод Органик ЕООД не може да разполага с тях в необходимото време и при условия, удовлетворителни за него.

8.4 В случай, че някое от гореспоменатите обстоятелства се случи, всяка от страните е длъжна да уведоми другата не по-късно от 7 (седем) дни от началото на съответното действие и да представи сертификат, удостоверяващ събитието, издаден от упълномощен орган.

8.5 Ако доставката се забави повече три месеца вследствие на форс мажорни обстоятелства, Купувачът и Екоплод Органик ЕООД ще имат законно основание да прекратят Договора.

8.6 Ако форс мажорните обстоятелства се появят след като Договора е бил частично изпълнен и оставащите доставки закснеят с повече от 3 месеца, Купувачът ще задържи частта от продуктите, които са били доставени и ще плати дължимата покупна цена

Член 9 Прекратяване

9.1 Договорът, сключен на база на цитираните Общи Условия за Продажби и Доставки, може да бъде прекратен във следните случаи:

  • по взаимно съгласие
  • с изпълнението му според договорените условия
  • като санкционна последица в изрично посочените в Договора случаи

9.2 Без предубеждения относно правото си по силата на договора, Екоплод Органик ЕООД ще има основание, без никакво задължение за компенсация на Купувача, да прекрати договора с Купувача изцяло или частично без юридическа намеса и/или претенции за щети, да върне обратно доставените стоки в случай на частично анулиране, да преустанови доставките за Купувача, ако : последният е в нарушение при изпълнение на задълженията си; ако Купувачът подаде заявление за преустановяване на плащанията; ако Купувачът започне процедура по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност; ако Купувачът предложи на кредиторите си сетълмент или ако се появят други подобни обстоятелства.

9.3 В случай на прекратяване на Договора по силата на една или повече причини, изброени в предходния параграф, всички претенции и искове на Екополд-БГ ЕООД срещу Купувача стават незабавно изискуеми и платими.

9.4 Нито една от страните няма право да прехвърля свои права и задължения, породени от договора, на трети лица без изричното писмено съгласие на другата страна

 

Член 10 Конфиденциалност и Търговски тайни

10.1 Всяка от страните по договора е длъжна да опазва конфиденциални съществуването, характера и същността на договора заедно с друга фирмена и търговска информация, която те са научили вследствие на изпълнение на настоящия договор и няма да разкриват или използват никаква информация, отнасяща се до това, без изрично писмено разрешение от Екоплод Органик ЕООД. Това задължение е в сила не само по време на изпълнение на Договора, но и в продължение на 3 (три) години след прекратяването, респективно изпълнението му.

 

Член 11 Приложимо право

11.1 Всички договори с Екоплод Органик ЕООД се уреждат изключително от законите на България.

11.2 Всеки спор относно съществуването или действието на договора или относно неговото нарушаване, включително спорове и несъгласие с неговата същност, тълкуване, прекратяване, изпълнение и неизпълнение, ще се уреждат от страните по приятелски начин. В случай, че не се постигне съгласие, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съотвеният компетентен съд по седалище на Екоплод Органик ЕООД.

11.3 За всички случаи, неупоменати в това споразумение, ще се прилагат номинативните закони на Република България.

 

Член 12 Спорове

12.1 Всички спорове между Купувача и Екоплод Органик ЕООД ще бъдат решавани на първа инстанция от компетентния съд в България.

12.2 При отклонение от условията, изброени в параграф 1 Екоплод Органик ЕООД е в правото си да внесе жалба в Арбитражния съд при БТПП.

 

Член 13 Заключителни разпоредби

13.1 Автентичният език на тези условия за търговия е българският език.

13.2 В случай, че едно или повече от тези общи условия се окаже изцяло или частично необвързващо, останалите условия остават в сила между страните. Екоплод Органик ЕООД запазва правото да замени необвързващите условия с условия, които са обвързващи и които по смисъла на предмета и целите на тези общи условия, се отклоняват възможно най-малко от разпоредбата, която е заменена.

Утвърдил:

Свилена Ламбева
/Управител/

 

 

.

Социални мрежи
Контакти

5000, Велико Търново,
Западна промишлена зона,
ул. Козлуджа 20
Tелефон: +359 62 622 580
Електронна поща: office@ecoplod.bg